hgs  eokul   lgs   kyk  
  22.05.2024  

KBS Giriş

Kamu Hesapları Bilgi Sistemi

KBS Giriş ekranı için buraya tıklayınız.


E-Devlet kapsamında devlet muhasebesi internet ortamına aktarılmakta. Konu ile alakalı muahsebat genel müdürlüğünün açıklaması aşağıda:

* * *

Genel Müdürlüğümüz, devlet muhasebesinin; ekonomi yönetimi ve uluslararası kuruluşların bilgi ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası standartlara uyumlu olarak oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, çıktılarının değerlendirilerek genel yönetim mali istatistiklerinin düzenli olarak yayınlanması ile kesin hesabın çıkarılması gibi kamusal anlamda önemli ve kritik görevleri ifa etmektedir.

Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim (KBS) Sistemi, dünya ülkeleri arasında kamu mali yönetim sistemleri açısından örnek teşkil edecek bir uygulama olarak yaklaşık 46.000 harcama biriminde 146.000 kamu personeli tarafından kullanılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın “Kayıt dışı ekonomiyi ve yolsuzluğu önleme” stratejik hedefi çerçevesinde raporlama, destek ve denetim hizmetlerinin sunulması, maliye politikasının bileşeni olan harcama politikalarının hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlanması, kamu hesaplarına güvence verilmesi gibi önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

Çağdaş kamu mali yönetiminin en önemli kavramları arasında yer alan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu uluslararası arenada kamu mali sistemine olan güvenin artması açısından son derece önemlidir. Son dönemlerde devletin yaptığı harcamaların daha net bir biçimde gözlemlenebilir ve anlaşılabilir hale getirilmesini sağlayacak çalışmalar hız kazanmıştır. Kendine yetki verilen ve kaynak tahsis edilenlerin bu yetkileri ve kaynakları nasıl kullandıkları konusunda kamu hizmetlerinden yararlanan ve kamu hizmetlerini finanse eden vatandaşların bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Katılım öncesi mali yardım programı kapsamında Genel Müdürlüğümüz ile İtalya Maliye Bakanlığı arasında yürütülen “kamu hesaplarında veri kalitesinin iyileştirilmesi” projesiyle mali saydamlık ve hesap verilebilirlik düzeyinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla mali veriler web sayfamızda yayınlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İnternet sayfamızın tüm kullanıcılar için kendisinden beklenen işlevi yerine getirmesi dileklerimle saygılarımı sunarım.


Konular